Urząd Gminy

ul. Reymonta 23
96-100 Skierniewice

Tel. 46 819-56-00

Fax. 46 819-56-01

e-mail: sekretariat@gminaskierniewice.pl

 

Całodobowy numerem, pod którym można zgłaszać awarie wodociągowe
+48 510 307 302

W urzędzie obowiązuje równoważny system czasu pracy dla wszystkich pracowników oraz niżej ustalone godziny rozpoczęcia i kończenia pracy

UWAGA ZMIANA GODZIN PRACY URZĘDU

 

Od dnia 1 lipca  do dnia 31 sierpnia

Poniedziałek – Środa 7.00 – 15.00
Kasa Urzędu czynna od 7.00 do 14.30

Czwartek 7.00 – 16.00
Kasa Urzędu czynna od 7.00 do 15.30

Piątek 7.00 – 14.00
Kasa Urzędu czynna od 7.00 do 13.30

Poza w/w terminem obowiązują poniższe godziny pracy Urzędu:

Poniedziałek – Środa 8.00 – 16.00
Kasa Urzędu czynna od 8.00 do 15.30

Czwartek 8.00 – 18.00
Kasa Urzędu czynna od 8.00 do 16.00

Piątek 8.00 – 14.00
Kasa Urzędu czynna od 8.00 do 13.30

w soboty urząd nieczynny

 

WYKAZ KONT BANKOWYCH BZ WBK S.A:

Rachunek bieżący dochodów

91 1090 2590 0000 0001 2976 3310  

np. podatek od nieruchomości, rolny, leśny, transportowy, zajęcie pasa drogowego, wpływy
z opłaty eksploatacyjnej, za wodę, użytkowanie wieczyste itp.

 

Rachunek pomocniczy sum depozytowych

44 1500 1689 1216 8000 9904 000

wpłaty wadium

 

Gmina Skierniewice
ul. Reymonta 23
96-100 Skierniewice

NIP 8361478514
Regon 750148495

Urząd Gminy Skierniewice
ul. Reymonta 23
96-100 Skierniewice

NIP 8361855804
Regon 000547885

 

Rachunek budżetu - Gmina Skierniewice

51 1500 1689 1216 8000 9890 0000

wpływy z udziałów z urzędów Skarbowych i Ministerstwa Finansów oraz dotacje
i subwencje.

 

Spis telefonów

Całodobowy numerem, pod którym można zgłaszać awarie wodociągowe
+48 510 307 302

46 819-56-10- Zastępca Wójta

46 819-56-03- Sekretarz Gminy

46 819-56-09- Obsługa Rady Gminy

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

46 819-56-00- Sekretariat

46 819-56-21- Ewidencja Ludności, OSP

46 819-56-11- Zarządzanie Kryzysowe

Referat Oświaty, Kultury i Sportu

46 819-56-14- Księgowość Szkoły

46 819-56-14- Oświata

Referat Finansowy

46 819-56-20- Skarbnik

46 819-56-15- Księgowość

46 819-56-16- Podatki

46 819-56-00- Kasa (połączenie możliwe tylko przez sekretariat)

Referat Rozwoju i Gospodarki Komunalnej

46 819-56-11- Ochrona Środowiska, Drogi, Oświetlenie uliczne

46 819-56-06- Woda

46 819-56-05- Inwestycje, Przetargi, Zagospodarowanie Przestrzenne

46 819-56-12- Odpady Komunalne, Nieruchomości

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

46 819-56-22- Kierownik GOPS

46 819-56-23- Dział Finansowy

46 819-56-25- Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

 

ZASADY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

Wójt Gminy Skierniewice przyjmuje interesantów w każdy czwartek
w godz. 900 - 1300.

Wójt Gminy i Zastępca Wójta przyjmują interesantów w sprawach skarg
i wniosków w każdy czwartek w godz. 1500 – 1830.

Rejestracja osób zainteresowanych odbywa się osobiście lub telefonicznie
w Sekretariacie Urzędu Gminy Skierniewice (ul. Reymonta 23, 46 819 56 00), od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

Sekretarz Gminy i kierownicy referatów przyjmują w sprawach skarg
i wniosków codziennie w godzinach pracy urzędu.

W przypadku gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg
i wniosków jest dniem ustawowo wolnym od pracy interesanci
są przyjmowani w następnym dniu roboczym.