Skierniewice, dnia 16.11.2009r.

 

Według rozdzielnika

 

 

Nasz znak: RGK ZP 341-9/2009

 

 

Dot.: przetargu nieograniczonego na zad. pn.:

 


Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Skierniewice
w sezonie 2009/2010

 

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2007r Nr  223 poz. 1655 z późn, zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie dot. Zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Skierniewice w sezonie 2009/2010 dot. Części I; I zadanie – obwód I (wieś: Miedniewice, Miedniewice Topola, Ruda (2 cz.), Budy Grabskie.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

Do terminu składania ofert tj. do 26.10.2009r. do godz. 10:00 na ww. część przedmiotowego postępowania wpłynęła 1 oferta złożona przez Wykonawcę ROZLEWNIA GAZU „SKIERGAZ” HENRYK SAŁKOWSKI, MOKRA LEWA 1A, 96-100 SKIERNIEWICE.

Na ww. zadanie nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Na podstawie art. 93.ust.1.pkt1 Zamawiający unieważnił postępowanie dla Części I;
 I zadanie – obwód I (wieś: Miedniewice, Miedniewice Topola, Ruda (2 cz.), Budy Grabskie; dot. Zimowego utrzymania dróg na Terenia gminy Skierniewice w sezonie 2009/2010.

Na podstawie art. 24 ust 2 pkt 3 Zamawiający wykluczył Wykonawcę Rozlewnia gazu „SKIERGAZ” z przedmiotowego postępowania gdyż nie spełnił on wszystkich warunków wymaganych przez Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu.

 

W imieniu Zamawiającego

           Wójt Gminy

        Dominik Moskwa

Otrzymują:

 

1.        BIP Urzędu Gminy Skierniewice

2.        Tablica ogłoszeń Urzędu gminy Skierniewice

3.        a/a.