Oznaczenie sprawy: RGK ZP 271.2.2016

 

                                                                                    Skierniewice, dnia 10.05.2016r.

DO

WYKONAWCÓW

ZAMÓWIENIA

INFORMACJA

o zmianie treści

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

oraz

ogłoszenia o zamówieniu

W związku z błędem w opisie przedmiotu zamówienia informuję, że Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w ten sposób, że:

1.      Zmieniono opis zamówienia w pkt III.1. c i f;

2.      Zmieniono zapis pkt IV;

3.      Zmieniono zapisy w pkt  IX.2 i dodano pkt 3

4.      Zmieniono datę  składania i otwarcia ofert z 17.05.2016r., na 20.05.2016r.

5.      Dodano Opinia RIO.

Równocześnie nadmieniam, że z uwagi na zmianę SIWZ (opis zamówienia), pociągającą za sobą zmianę ogłoszenia o zamówieniu, dotychczasowy termin składania ofert wyznaczony na dzień 17.05.2016 r. na godz. 10:00 zostaje zmieniony na dzień 20.05.2016 r. na godz. 10:00.

                                                                                                Wójt Gminy
                                                                                                 Dominik Moskwa