Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
2. Podpisana klauzula informacyjna RODO,
3. Załączniki do wniosku potwierdzone za zgodność z oryginałem:

 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną  u pracodawcy,
 • Kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej  u pracodawcy,     
 • Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 • Kopię dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami,
 • Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,
 • Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
 • Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę,
 • W przypadku składania wniosku przez spółkę kopii dokumentu potwierdzającego uprawnienia osób do reprezentowania spółki (np. umowa spółki, pełnomocnictwo itp.) – jeśli tych danych nie można pozyskać z publicznych rejestrów,
 • Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega  się o pomoc, oraz w ciągu dwóch
  poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 • pełnomocnictwo, w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.

 

Sposób załatwienia sprawy:

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Opłaty:

Brak

Czas załatwienia sprawy:

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach za pośrednictwem Wójta Gminy Skierniewice w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe, art. 122  ust 7 (Dz.U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2010)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r., nr 391)
4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.2018 poz. 362, z późn. zm.);
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 r., nr 53, poz. 311 z późn. zm.)
6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2013.352.1).

Uwaga

O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie gminy Skierniewice, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Skierniewice,   a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków  na dofinansowanie kształcenia.

 

Inne informacje:

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika:
1. W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia) - do 8 081,00 zł
2. W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy (za każdy pełny miesiąc kształcenia ) - 254,00 zł

3. Pracodawca na jednym wniosku ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia tylko jednego młodocianego