Skierniewice, dnia 19.07.2016r.

Nasz Znak: RGK ZP 271.3.2016

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania przetargowego

Wójt Gminy Skierniewice informuje, że w dniu 19.07.2016r. r. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

 

Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Skierniewice
w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018

 

zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

Uzasadnienie faktyczne:

 

W dniu 08.07.2016r. otwarto oferty dot. ww. postępowania. Do dnia 08.07.2016 do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta, od Wykonawcy Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Skierniewicach Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 79, 96-100 Skierniewice. Niestety kwota zaoferowana przez ww. Wykonawcę przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na przedmiotowe zadanie.

 

                                                                                                                                                                                                                 Wójt Gminy

                                                                                                                                                                                                            Dominik Moskwa