Teren Gminy Skierniewice zamieszkuje około 7 tys. mieszkańców, w tym ponad 30% to dzieci i młodzież do lat 18.

Powierzchnia gminy wynosi 131,7km2  z czego użytki rolne stanowią 65,1%, a pozostała część to lasy  i grunty leśne.

           W skład gminy wchodzi 30 miejscowości, w ramach 29 sołectw. Podstawową funkcją gminy Skierniewice jest produkcja rolnicza, obsługa produkcji rolnej i obsługa ludności. Funkcją towarzyszącą jest nieuciążliwa działalność gospodarcza, a funkcjami uzupełniającymi mieszkalnictwo i rekreacja.

Według danych Urzędu Gminy Skierniewice, na koniec 2006 roku, obszar gminy zamieszkiwało 6725 osób.

Zmiany  zachodzące w rozwoju ludności gminy  są następstwem dwóch zjawisk demograficznych, a mianowicie  ujemnego przyrostu naturalnego i salda migracji. W 2002 r. według danych GUS przyrost naturalny był ujemny i wynosił  -28, saldo migracji  –1 osób. W opracowaniach na poziomie powiatu przyjęto, że należy spodziewać się spadku liczby mieszkańców  powiatu o ok. 1,3 % do roku 2015, co z kolei wynika z założeń GUS, zgodnie z którymi roczna stopa zmiany liczby ludności do roku 2020 będzie wynosić na obszarach wiejskich –0,1%. W związku z tym można spodziewać się, że w przyszłości nastąpi spadek liczby ludności gminy. Podobne stwierdzenia zawarte są w Studium i Planie rozwoju lokalnego gminy Skierniewice. Zahamowanie tendencji spadkowych liczby ludności może wystąpić w przypadku intensywniejszego tworzenia nowych miejsc pracy na terenie gminy lub miasta Skierniewice. W chwili obecnej sytuacja gospodarcza tego rejonu nie wygląda optymistycznie.

Położenie gminy wokół miasta Skierniewice skutkuje charakterem poszczególnych miejscowości jako tzw. sypialni dla mieszkańców miasta oraz dobrym układem sieci drogowej zarówno do Skierniewic jak i innych miast położonych w województwie łódzkim (Rawa Mazowiecka, Łowicz). Wszelkie funkcje w zakresie administracji, takie jak Urząd Gminy, banki, posterunek policji zlokalizowane są na terenie miasta Skierniewice.

Gęstość zaludnienia gminy Skierniewice wynosiła  na koniec 2002 r.  51 osób na 1 km2.

Dominującą formą budownictwa mieszkaniowego  na terenie gminy jest budownictwo zagrodowe i jednorodzinne.

Dominującą funkcją gminy jest rolnictwo. Grunty użytkowane rolniczo stanowią ok. 64% ogólnej powierzchni gminy (8375 ha), co stanowi mniej niż średnia dla gmin całego powiatu. Z kolei lasy i grunty leśne zajmują prawie 28% powierzchni gminy i jest to jeden z najwyższych wskaźników lesistości w powiecie skierniewickim, tuż za gminą Bolimów.

Dominującą formą użytkowania gruntów rolnych są grunty orne. Ich udział jest najwyższy we wsi Dębowa Góra, a najmniejszy w Halinowie. Dość istotną pozycją w skali gminy jak i dla powiatu są sady, których udział kształtuje się na poziomie 6,5%. Dominują one we wsi Halinów, gdzie działa Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa ze Skierniewic. Znaczącą pozycję zajmują one także w Józefatowie, Rowiskach i Balcerowie.

Wśród użytków zielonych dwukrotnie więcej jest pastwisk niż łąk.

Dominującą formą własności dla terenu całej gminy jest własność prywatna. W jej rękach pozostaje około 65% wszystkich gruntów.

Znaczącą pozycję – 3122 ha (24% ogólnej powierzchni gminy) zajmują grunty Państwowego Gospodarstwa Leśnego.

Gmina charakteryzuje się niekorzystną strukturą agrarną, przejawiającą się w dużym rozdrobnieniu gospodarstw rolnych i niskiej przeciętnej powierzchni gospodarstwa rolnego, która wynosiła 5,5 ha.  Najliczniej reprezentowane są gospodarstwa małe o powierzchni do 5 ha (68% wszystkich).  Gospodarstwa duże, powyżej 15 ha, stanowią zaledwie około 4% wszystkich.

Naturalne warunki przyrodnicze w gminie są średnio dogodne dla produkcji rolnej. Obszar gminy charakteryzuje się średnią jakością gleb. Udział gleb dobrych obejmujących III, IV i w niewielkim zakresie II klasę bonitacyjną wynosi około 60% ogółu gleb użytkowanych rolniczo. Około 50% indywidualnych gospodarstw ukierunkowanych jest na produkcję roślinną, 20% na zwierzęcą, a w reszcie dominuje produkcja mieszana roślinno-zwierzęca. W strukturze zasiewów dominują zboża, głównie żyto, pszenica, a zdecydowanie mniej jęczmień. Około 12% powierzchni zasiewów zajmują także ziemniaki. Natomiast prawie w ogóle nie uprawia się buraków cukrowych i rzepaku.

Produkcja zwierzęca charakteryzuje się dość niską intensywnością chowu zwierząt , zarówno trzody chlewnej i bydła. Najlepiej jest rozwinięty chów bydła w miejscowościach Brzozów, Miedniewice, Pamiętna i Strobów, gdzie wskaźniki obsady tych zwierząt przekraczają 45 szt. na 100 ha. Wyższą od przeciętnej dla gminy obsadą trzody chlewnej charakteryzują się wsie: Brzozów, Józefatów, Julków, Rzeczków. Z produkcją rolną są związane małe zakłady przetwórstwa mięsa i produkcji wędlin o charakterze lokalnym, z przeznaczeniem produktów na ten rynek.