OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Skierniewice

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skierniewice dla fragmentu obrębu SGGW Żelazna

 

Na podstawie art. 17 pkt 9, 11, 12 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U.
z 2016r. poz. 353
) a także w związku z uchwałą nr XV/107/2016 Rady Gminy Skierniewice z dnia 4 marca
2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skierniewice (obejmującego obszary w obrębach wsi: Balcerów, Borowiny, Brzozów, Budy Grabskie, Budy Grabskie Ruda, Dębowa Góra, Halinów, Józefatów, Ludwików Nowy, Miedniewice, Mokra Lewa, Mokra Prawa, Pamiętna, Pruszków, Rowiska, Rzeczków, Rzymiec, Samice, Sierakowice Lewe, Sierakowice Prawe, Strobów, Wola Wysoka, Wólka Strobowska, Zalesie, Żelazna, Żelazna SGGW) dla fragmentu obrębu SGGW Żelazna

 

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu

 

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skierniewice (obejmującego obszary w obrębach wsi: Balcerów, Borowiny, Brzozów, Budy Grabskie, Budy Grabskie Ruda, Dębowa Góra, Halinów, Józefatów, Ludwików Nowy, Miedniewice, Mokra Lewa, Mokra Prawa, Pamiętna, Pruszków, Rowiska, Rzeczków, Rzymiec, Samice, Sierakowice Lewe, Sierakowice Prawe, Strobów, Wola Wysoka, Wólka Strobowska, Zalesie, Żelazna, Żelazna SGGW) dla fragmentu obrębu SGGW Żelazna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 12.07.2016r. do dnia 08.08.2016r. w Urzędzie Gminy Skierniewice, ul. Reymonta 23, 96-100 Skierniewice, pok. Nr 209  od poniedziałku do piątku w godzinach od  800 do 1400, a także na stronie internetowej www.skierniewice.bip.net.pl .                 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25.07.2016r. o godz. 11 00 w Urzędzie Gminy Skierniewice ul. Reymonta 23, 96-100  Skierniewice, sala konferencyjna (parter).

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu zmiany planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Skierniewice, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.08.2016r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej zgodnie z art.18 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 39 ust. 1 pkt 3, 4 i 5 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnieniu informacji
o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.08.2016r. Wniosek/uwaga powinien zawierać imię i nazwisko (ewentualnie nazwę) i adres Wnioskodawcy. Zgodnie z art. 41 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. uwagi lub wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do wyłożonego projektu zmiany planu oraz wnioski i uwagi w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Skierniewice ul. Reymonta 23, 96-100 Skierniewice; ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Skierniewice, pok. Nr 209 w godzinach pracy urzędu  oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: gminaskierniewice@poczta.fm wpisując w temacie projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skierniewice dla fragmentu obrębu SGGW Żelazna.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag do wyłożonego projektu zmiany planu oraz wniosków i uwag złożonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest Wójt Gminy Skierniewice.

 

 

 

                                                                                                              Wójt Gminy Skierniewice

                                                                                Dominik Moskwa