NASZ ZNAK: RGK ZP 271.5.2016

                                                                                                       Skierniewice, dnia 21.07.2016r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 NA ZADANIE PN.:

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego oraz wyposażenia do

EKO-PRACOWNI dla czterech szkół z  terenu Gminy Skierniewice w ramach konkursu pn.:
„Nasza Eko-pracownia” organizowanego przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

Zamawiający: Gmina Skierniewice; Urząd Gminy Skierniewice, ul. Reymonta 23, 96-100 Skierniewice,
REGON: 750148495, NIP: 836-14-78-514, woj. Łódzkie, tel. (0-46) 819 56 00, fax. 46 819 56 01,

Adres strony internetowej na której dostępna będzie SIWZ: http://www.skierniewice.bip.net.pl/,

Miejsce realizacji zamówienia: GMINA SKIERNIEWICE.

Tryb zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego., podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa zamówień publicznych.

KOD CPV :

39162100-6

Pomoce dydaktyczne

39162110-9

Sprzęt dydaktyczny

30213100-6

Komputery przenośne

30195000-2

Tablice

38652100-1

Projektory

38651000-3

Aparaty fotograficzne

32342412-3

Głośniki

39160000-1

Meble szkolne

31500000-1

Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

32324600-6

Telewizory cyfrowe

03121100-6

Żywe rośliny, bulwy, korzenie, sadzonki i rozsady

32320000-2

Sprzęt telewizyjny i audiowizualny

31520000-7

Lampy i oprawy oświetleniowe

71314100-3

Usługi elektryczne

45310000-3

Roboty instalacyjne elektryczne

39515400-9

Rolety

39190000-0

Tapety papierowe i inne okładziny ścienne

Rodzaj zamówienia – dostawy

Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych wraz ze sprzętem audio-video, komputerowym, fotograficznym i urządzeniami wielofunkcyjnymi, związanych bezpośrednio z edukacją ekologiczną do czterech Eko-pracowni. W ramach zamówienia zakupione zostanie również wyposażenie pracowni: meble, tablice i inne.

Przedmiotem zamówienia jest także montaż w czterech Eko-pracowniach tablic interaktywnych z osprzętem i szkolenie z ich obsługi; wykonanie częściowej wymiany opraw  oświetleniowych i gniazdek elektrycznych.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Nasza Eko-pracownia” i realizowany będzie w placówkach oświatowych z terenu Gminy Skierniewice tj.:

A.       Szkoła Podstawowa w Dębowej Górze – zadanie pn.: Eko-pracownia „Żyjemy zdrowo i w zgodzie z naturą”;

B.       Szkoła Podstawowa w Sierakowicach Prawych – zadanie pn.: Eko-pracownia „Zielony zakątek”;

C.       Szkoła Podstawowa w Mokrej Prawej  - zadanie pn.: Eko-pracownia „Przystanek Ekologia”;

D.       Gimnazjum w Żelaznej – zadanie pn.: Eko-pracownia „S.O.S. dla Ziemi”.

Wykonawca dostarczy zamawiany asortyment we własnym zakresie i na własny koszt do wymienionych placówek oświatowych wg zestawienia i podziału w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załączniki nr 11 do SIWZ.

Zamówienia obejmuje m.in. dostarczenie, załadunek, rozładunek przedmiotu umowy oraz instruktaż. Wszystkie materiały powinny być nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego używania tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana, musi pochodzić z bieżącej produkcji, być sprawna i posiadać wyposażenie niezbędne do funkcjonalnego działania. Dostarczone artykuły muszą być odpowiednio zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy. Dostarczone meble muszą posiadać certyfikat zgodności z normą. Zamawiający wymaga, aby instrukcje do zamawianych towarów były w języku polskim.

Wszystkie dostarczone pomoce muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem (wyżej wskazane dokumenty należy dostarczyć do zamawiającego w dniu dostawy zakupionych towarów).

Wykonawca udziela zamawiającemu pełnej gwarancji jakości na dostarczony sprzęt na warunkach producenta, na okres wskazany przez producenta.

Dostawa w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 15:00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie z dyrektorem szkoły. Gotowość dostawy wykonawca zgłosi zamawiającemu lub dyrektorowi poszczególnej placówki na co najmniej 2 dni przed planowanym terminem dostawy.

W szczegółowym opisie pomocy mogą występować nazwy własne, znaki towarowe lub mogą być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą standardów dostawy. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku wykazać, że dostarczane przez niego artykuły spełniają w/w wymagania określone przez zamawiającego, wypełniając odpowiednio załącznik nr 9 do SIWZ tj. tabelę równoważności. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia równoważny był podobny pod względem:

1) gabarytów i konstrukcji ( wielkość, rodzaj, właściwości),

2) charakteru użytkowego ( funkcji, przeznaczenia),

3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału)

4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość)

Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a jedynie doprecyzowują oczekiwania jakościowe i określają cechy techniczne dla osiągnięcia zamierzonych celów konkursu.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych obejmujących dostawy, usługi i prace budowlane wymienione w opisie przedmiotu zamówienia.[dot. w szczególności pozycji w których wskazano konkretne nazwy czy typy produktów].

Pod pojęciem równoważny rozumie się element odpowiadający pełnionej funkcji, rodzaju materiałów, bezpieczeństwu użytkowania oraz o minimalnych parametrach technicznych i użytkowych (w stosunku do wzoru) lub lepszych.

W przypadku chęci zastosowania produktu lub materiału równoważnego do jego akceptacji wymagana będzie akceptacja ze strony Zamawiającego.

Tam gdzie Zamawiający wskazał nazwy własne dopuszcza się składanie ofert równoważnych jednakże zachowane muszą być normy, parametry i standardy, jakimi charakteryzują się wyspecyfikowane przez Zamawiającego przedmioty i urządzenia. Przedstawione parametry stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. Oferowane przez Wykonawców składających oferty równoważne muszą mieć parametry nie gorsze niż wskazane. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Szczegółowy opis poszczególnych części pomocy dydaktycznych oraz ich ilość znajduje się w tabelarycznym zestawieniu stanowiącym załączniki nr 11 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, będący integralną częścią siwz.

Utworzenie Eko-pracowni dofinansowane będzie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac związanych z realizacją     przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, oraz z zachowaniem należytej staranności.

Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany ująć w cenie ofertowej.

3.Oferty częściowe – Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.Zamówienia uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

5.Oferty wariantowe – Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

7.Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

8.Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie przewiduje aukcji elektronicznej.

9.Zamawiający wyraża zgodę na udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Zaangażowanie podwykonawców nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za należyte wykonanie zamówienia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

10.Wykonawca zobowiązany jest do określenia w Ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

Termin realizacji zamówienia

Wykonawca, który wygra przetarg zostanie zobowiązany do realizacji zamówienia w terminie do 14.10.2016r.

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ) można odebrać:

Osobiście w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 209, ul. Reymonta 23, 96-100 Skierniewice, Urząd Gminy Skierniewice, lub za zaliczeniem pocztowym, a także na stronie internetowej: http://www.skierniewice.bip.net.pl/,

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Inspektor w Referacie Rozwoju i Gospodarki Komunalnej Pan Robert Lewandowski,

Godziny w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 9.00 – 14.00

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Skierniewice pok. nr 211. (Sekretariat)

Termin składania ofert upływa w dniu 29.07.2016r. o godz. 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.07.2016r. o godz. 10.10 w siedzibie zamawiającego – sala narad.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a także brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - przy czym Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawcy zakończyli w okresie ostatnich 3  lat (przed dniem wszczęcia postępowania), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej 1 dostawę odpowiadającą swym rodzajem ww. przedmiotowi zamówienia tj. zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu audio-video, komputerowego, fotograficznego, urządzeń wielofunkcyjnych i mebli , o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto – [jeżeli umowa została zawarta w walucie innej niż polski złoty przeliczenia należy dokonać zgodnie ze średnim kursem waluty NBP z dnia zawarcia danego kontraktu]; (dokument potwierdzający należyte wykonanie należy załączyć wraz z ofertą np. poświadczenie, oświadczenie (zgodnie z paragrafem 1 ust. 1 pkt 3 i ust 2 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane – Dz.U z 2013 poz. 231).

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia - przy czym Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej – przy czym Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie;

5)  Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24.ust 1, (oświadczenie stanowi załącznik nr 3 do SIWZ).

6) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4   (do potwierdzenia – oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do  SIWZ).

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Ocena przedstawionych wyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków w postępowaniu i na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez Zamawiającego wymienionych w pkt. VI SIWZ.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia tymi zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy prawo zamówień publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt VI.1.2.1 do 1.2.4.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu żądanych przez zamawiającego

będzie dokonywana poprzez sprawdzenie kompletności złożonych przez Wykonawcę oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków według formuły spełnia - nie spełnia. Dokumenty powyższe powinny być złożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wadium: nie wymagane

Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe: cena – 97 %; termin płatności - 3%

Ogłoszenie zamieszczono na BZP:  Numer ogłoszenia: 147503-2016-; data zamieszczenia: 21.07.2016r

 

                                                                                                                     Wójt Gminy

                                                                                                                 Dominik Moskwa