I N F O R M A C J A

 

Informuję, że w dniu 25 maja 2022 r. o godz. 10.00 w sali „Kuźnia Kultury” w Dębowej Górze, odbędzie się Sesja Rady Gminy Skierniewice.

 

Z A W I A D O M I E N I E

Zgodnie z art. 28 aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz.  583 i poz. 1005) Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Debata nad raportem odbędzie się przed głosowaniem w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium dla Wójta Gminy.

W debacie nad raportem o stanie gminy może zabrać głos maksymalnie 15 mieszkańców, którzy złożą w terminie do 24 maja 2022 r. prawidłowe i kompletne zgłoszenie, o którym mowa w art. 28aa ust. 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym. W myśl art. 28 aa ust. 7 mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami w przypadku Gminy Skierniewice, czyli w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób. Debata nad raportem o stanie gminy przeprowadzona jest na sesji,  na której podejmowana jest uchwała o udzieleniu lub nieudzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy.

 

                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                              Witold Baranowski