Skierniewice, dnia 30.08.2016r.

Nasz znak: RGK ZP 271.6.2016

Wszyscy Wykonawcy

 

Dot.:
PRZETARG NIEOGRANICZONY

na zadanie pn.:

 

Remont nawierzchni drogi gminnej w m. Brzozów.

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1020) informujemy, że do Zamawiającego wpłynęło w dniu  26.06.2016r., (e-mail godz 15:28  pismo z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii dot. ww. postępowania:

Pytanie nr 1.

1.       Prosimy o zamieszczenie w Specyfikacji krzywych uziarnienia dla warstwy wyrównawczej AC 11 W zgodnych z WT -2 2010 tak jak podano w opisach oraz innych wymaganiach i tablicach w oparciu o te wersję WT-2. W Specyfikacji tablica 9 na stronie 32 zamieszczone są krzywe graniczne ze starszej wersji Wymagań technicznych WT-2 2008. Ewentualnie prosimy o potwierdzenie, ze mieszankę na warstwę wyrównawczą należy zaprojektować zgodnie z WT -2 2010.

2.       Według opisu przedmiotu zamówienia (SIWZ), opisu technicznego oraz na rys. nr 3 „Przekrój konstrukcyjny normalny” warstwa ścieralna ma 4 cm. Natomiast w przedmiarze (poz. 3.1.6.) warstwa ścieralna ma 3 cm. Prosimy o wyjaśnienie jakiej grubości warstwę ścieralną należy wykonać.

3.       Prosimy Zamawiającego o określenie czy na zakresie objętym zamówieniem występuje armatura sieci(tj. wod-kan, gaz, teletechniczna) do regulacji.

 

Odpowiedzi:

 

1.       Zamawiający informuje, ze mieszankę na warstwę wyrównawczą należy zaprojektować zgodnie z WT -2 2010.

2.       Zamawiający informuje, iż należy wykonać warstwę ścieralna grubości 4 cm, zgodnire z opisem technicznym.

3.       Informacje zamieszczono w pkt 11 opisu technicznego.

 

 

                                                                                                                             Wójt Gminy

                                                                                                                        Dominik Moskwa