RGK ZP 271.9.2022

Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem instalacji fotowoltaicznych, kotłów na pellet i zbiorników na CWU z przeznaczeniem dla prywatnych budynków mieszkalnych w ramach Projektu pn.:

„Ekologiczna Gmina Skierniewice"

Projekt dofinansowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna

Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii

Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii

Informujemy, że postępowania o udzielenie zamówień publicznych prowadzone są z wykorzystaniem platformy zakupowej Marketplanet e-Zamawiający, która będzie podstawowym narzędziem  które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Wejście na prowadzone postępowanie poprzez link:

https://gminaskierniewice.ezamawiajacy.pl/pn/gminaskierniewice/demand/notice/public/74996/details