Karta informacyjna

 

Numer karty/rok

 

 5/2023

 

Rodzaj dokumentu

 

 Wniosek o wydanie decyzji

 

Temat dokumentu

 

 Ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, ochrona przed hałasem, ochrona kopalin, ochrona zwierząt oraz roślin,

Nazwa dokumentu

 

 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu

 

 Wniosek o wydanie decyzji dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na warsztat napraw samochodów oraz malarni proszkowej

z częścią administracyjno-biurową” na  działce  nr ewid. 143/2 w Sierakowicach Prawych  

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

 Województwo Łódzkie, Powiat Skierniewicki, Gmina Skierniewice, miejscowość Sierakowice Prawe.                                                                

 

 Znak sprawy

 RGK.6220.3.2023

 

 Dokument wytworzył

 

MAJMAT Mateusz Felczyński

Sierakowice Prawe 135A. 96-100 Skierniewice

 Data dokumentu

 

 2023-06-07,

 

 Dokument zatwierdził

 

 Nie dotyczy

 

 Data zatwierdzenia dokumentu

 Nie dotyczy

 

 Miejsce przechowywania dokumentu

 

 Urząd Gminy Skierniewice,

 96-100 Skierniewice, ul. Reymonta 23.

 Referat Rozwoju i Gospodarki Komunalnej

 pok. nr 207

 Tel. 46-819-56-05

 Adres elektroniczny zawierający odnośnik

 do dokumentu

 Brak

 

 Czy dokument jest ostateczny tak/nie

 

 Nie

 

 Numery kart innych dokumentów w sprawie

 

 Nie dotyczy

 

 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

 2023-06-14

 

 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 Brak

 Uwagi

 Brak