Skierniewice, dnia 12.05.2016r.

 

NASZ ZNAK: RGK ZP 271.1.2016

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na zadanie pn.:

 

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
z terenu
Gminy Skierniewice

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164) informujemy, że do Zamawiającego wpłynęło w dniu 10.05.2016r., pismo  jednego z Wykonawców z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii dot. ww. postępowania:

 

Pytanie nr 1.

 

Dotyczy rozdział III pkt. 2.1. SIWZ:

 

Przedmiotem Zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu gminy Skierniewice. Odpady będą odbierane z terenu gminy zgodnie z załączonym wykazem nieruchomości.

Wykonawca mając na uwadze objęcie Zamówieniem nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, na terenie których prowadzona jest działalność gospodarcza np. handlowa, usługowa, produkcyjna, dla poprawności i rzetelności realizacji zadania zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa zwraca się z propozycja uściślenia przedmiotu zamówienia i proponuje:

Przedmiotem Zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu gminy Skierniewice. Odpady, wyłącznie komunalne będą odbierane z terenu gminy zgodnie z załączonym wykazem nieruchomości. Przedmiotem zamówienia nie jest odbiór odpadów wytworzonych przez podmioty gospodarcze w trakcie prowadzonej przez nie działalności.

 

Ad.1

 

Zamawiający pozostawia zapis w SIWZ bez zmian. Ponadto Zamawiający informuje, iż przedmiotem zamówienia nie jest odbiór odpadów wytworzonych przez podmioty gospodarcze w trakcie prowadzonej przez nie działalności i nie należy uwzględniać kosztów odbioru tych odpadów do ceny ofertowej.

 

Pytanie nr 2.

 

Dotyczy rozdział III pkt. 2.5 SIWZ

 

Odpady komunalne, będą odbierane z pojemników wyłącznie do tego celu przeznaczonych, o ujednoliconych kolorem oznaczeniach określonych w paragrafie 25 ww. regulaminu.

Wykonawca doświadczony wieloletnią realizacją zadań w zakresie odbioru odpadów zwraca się z pytaniem, czy dla uniknięcia konfliktów Zleceniodawca mógłby precyzyjniej określić zasady odbioru i proponuje np. zapis:

Odpady komunalne, będą odbierane z wyznaczonego punktu odbioru określonego w wykazie nieruchomości, wyłącznie z pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych, o ujednoliconych kolorem oznaczeniach określonych w paragrafie 25 ww. regulaminu wystawionych przez właściciela nieruchomości do utwardzonej, publicznej drogi dojazdowej.

 

Ad 2.

 

Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany wskazanego zapisu.

 

Pytanie nr 3.

 

Dotyczy rozdział V pkt. 3 SIWZ:

 

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – przy czym Zamawiający precyzuje szczegółowe wymagania w tym zakresie:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca:

a) będzie dysponował na czas realizacji zadania:

- co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

- co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

- co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktujacej,

- pojazdami trwale i czytelnie oznakowanymi w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

- na terenie bazy magazynowo-transportowej zlokalizowane są urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania.

- pojazdami wyposażonymi w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów.

UWAGA: Wielkość i rodzaj samochodów odbierających odpady należy dostosować
do parametrów ulic, tj. ich szerokości oraz gęstości zabudowy.

b) posiada bazę magazynowo – transportową:

- usytuowaną w gminie, z której terenu odbiera te odpady lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy,

- wyposażaną w miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu,

- wyposażaną w miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych,

- wyposażaną w legalizowaną samochodową wagę najazdową, w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów,

- wyposażoną w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych,

- wyposażoną w pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób,

- na terenie której znajduje się punkt konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów,

oraz innych wymogów określonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 11.01.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 

Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji zgodności ze stanem faktycznym treści oświadczeń złożonych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego dysponowania potencjałem technicznym. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawdziwości złożonych oświadczeń Zamawiający może skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 24 ust 2 pkt 3 lub 4 ustawy prawo zamówień publicznych.

Ponadto, posiadane przez Wykonawcę doświadczenie wskazuje, ze przy prowadzeniu selektywnej zbiórki szkła w pojemnikowym systemie przydomowym korzystnym jest posiadanie samochodu z zabudową „hakowa” przystosowanego do obsługi kontenerów wyposażonych w urządzenia załadowcze. Odbiór opakowań ze szkła tego typu sprzętem usprawnia realizację usługi, zmniejsza uciążliwość dla mieszkańców i – co najważniejsze – gwarantuje zachowanie jakości odbieranych odpadów, co jest niezwykle ważne przy dalszym zagospodarowaniu tego surowca.

Mając na uwadze powyższe Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy nie byłoby celowym wskazanie w SIWZ obowiązku posiadania samochodu bez funkcji kompaktujacej przystosowanego do odbioru opakowań ze szkła w pojemnikowym systemie przydomowym?

 

Ad 3.

 

Zamawiający informuje, iż z godnie z art. 26 ust. 4 ustawy Pzp w razie wątpliwości co do treści złożonych przez Wykonawców oświadczeń może wezwać w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy Pzp, a jeżeli okazałoby się, iż Wykonawcy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania wykluczy owego Wykonawcę z postępowania zgodnie z art. 24 ust 2 pkt. 3 ustawy Pzp.

Ponadto Zamawiający informuje iż nie zamierza rozszerzać wymagań wskazanych w pkt V.2.3.SIWZ dotyczących potencjału technicznego jakim winni wykazać się Wykonawcy.

 

Pytanie nr 4.

 

Dotyczy rozdział XIX pkt. 3 SIWZ:

 

Wykonawca jest zobowiązany do zabrania odpadów leżących w promieniu 5 metrów od pojemników, a w przypadku zabudowy wielorodzinnej zabrania odpadów z altany śmietnikowej i jej otoczenia. Obowiązek ten dotyczy również pojemników segregacyjnych.

 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmodyfikowanie powyższego zapisu na następujący:

 

Wykonawca jest zobowiązany do zabrania odpadów rozsypanych w trakcie załadunku 
w promieniu 5 metrów od pojemników, a w przypadku zabudowy wielorodzinnej zabrania odpadów rozsypanych w trakcie załadunku  w altanie śmietnikowej i jej otoczeniu. Obowiązek ten dotyczy również pojemników segregacyjnych

 

Ad 4.

 

Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany wskazanego zapisu.

 

Pytanie nr 5.

 

Dotyczy rozdział XIX pkt. 4 SIWZ:

 

Zamawiający i Wykonawca wspólnie odpowiadają za informowanie mieszkańców o zasadach i terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu Wykonawca będzie sporządzać harmonogram odbioru, który Zamawiający będzie po akceptacji publikował na stronie internetowej http://www.skierniewice.bip.net.pl/,  a Wykonawca w formie wydruków, będzie zobowiązany przekazać właścicielom nieruchomości podczas pierwszego odbioru odpadów.

 

Wykonawca proponuje:

Zamawiający i Wykonawca wspólnie odpowiadają za informowanie mieszkańców o zasadach i terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu Wykonawca będzie sporządzać harmonogram odbioru, który Zamawiający będzie po akceptacji publikował na stronie internetowej http://www.skierniewice.bip.net.pl/,  a Wykonawca w formie wydruków, będzie zobowiązany przekazać właścicielom nieruchomości podczas pierwszego odbioru odpadów.

Wykonawca Wspólnie z Zamawiającym ustala indywidualne terminy odbioru dla nieruchomości tzw. trudnodostępnych i przekazuje informację do mieszkańców.

 

Ad 5.

 

Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany wskazanego zapisu, jednakże nie widzi problemu by ustalić wspólnie z wybranym Wykonawcą owe indywidualne terminy dla tzw. nieruchomości trudnodostępnych.

 

                                                                                                                                                                                                 Wójt Gminy

                                                                                                                                                                                             Dominik Moskwa