Skierniewice, dnia 18 czerwca 2020 r.

 

WÓJT GMINY SKIERNIEWICE

 

Nasz znak:RGK.6220.3.2020

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

   Na podstawie art. 49 w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej w skrócie k.p.a., w związku z art. 73 ust.1, art. 74 ust. 3 oraz art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia                 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2020 r. poz. 283 ze zm.), zwanej dalej w skrócie ustawą ooś, a także w związku § 3 ust. 1 pkt. 40a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z  2019 r. poz. 1839), w nawiązaniu do wniosku Pana Jacka Bors – Przewóz Towarów Różnych, ul. Gladioli 7,    96-100 Skierniewice, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Odkrywkowa eksploatacja kopaliny – piasków – ze złoża ZALESIE VII, w miejscowości Zalesie, gmina Skierniewice w obrębie działki nr ewid. 215”;

zawiadamiam, że:

Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy ooś, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Skierniewice.

Wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Łowiczu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

 

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 23 czerwca 2020 r.

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 §1 k.p.a. strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Gminy Skierniewice, 96-100 Skierniewice, ul. Reymonta 23., pok. 209 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

WÓJT

Czesław Pytlewski

 

 

Otrzymują:

1.       Sołtys wsi Wola Wysoka

2.       Sołtys wsi Zalesie

3.       Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Skierniewice

4.       Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Skierniewice