I N F O R M A C J A

Informuję,  że w dniu  31 maja  2019 roku  o godz.  9.00 w  sali  konferencyjnej  Urzędu  Gminy  w Skierniewicach , ul. Reymonta 23, odbędzie się  Sesja  Rady  Gminy  Skierniewice.

 

Z A W I A D O M I E N I E

Zgodnie z art. 28aa ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Debata nad raportem odbędzie się w czerwcu przed głosowaniem w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium dla Wójta Gminy.

W debacie nad raportem o stanie gminy może zabrać głos maksymalnie 15 mieszkańców, którzy złożyli w terminie do 30 maja 2019 r. prawidłowe i kompletne zgłoszenie o którym mowa w art. 28aa ust. 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506). W myśl art. 28aa ust. 7 mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami w przypadku Gminy Skierniewice czyli w gminie do 20 000 mieszkańców - co najmniej 20 osób. Debata nad raportem o stanie gminy przeprowadzona jest na sesji na której podejmowana jest uchwała o udzieleniu lub nieudzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy w terminie do końca czerwca. Raport o stanie gminy który będzie przedmiotem debaty zostanie przedstawiony Radzie Gminy do dnia 31 maja 2019r.

                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                     Witold Baranowski