Skierniewice, dnia  28.01.2015r.

Nasz Znak: RGK ZP 271.1.2015

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ZADANIE PN.:

 

„Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Skierniewice”

 

Zamawiający: Gmina Skierniewice, ul. Reymonta 23, 96-100 Skierniewice, REGON: 750148495, NIP: 836-14-78-514, woj. Łódzkie

Adres strony internetowej na której dostępna będzie SIWZ: http://www.skierniewice.bip.net.pl/

Miejsce realizacji zamówienia: Gmina Skierniewice

Tryb zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa zamówień publicznych.

Kod CPV:         

45000000-7  Roboty budowlane

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232100-3  Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

Rodzaj zamówienia – roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest:

Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Miedniewice

Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Miedniewice obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej średnicy 110mm z rur PVC 110x4,2 PN10 łączna długość L=968,14mb, wg PN –EN-1452 1_1-5:2000 , ZAT/97-01-001 rury i kształtki z PVC-U ciśnienie nominalne 10 atm., hydranty p.poż. szt. 7, przeciski pod drogami wykonać w rurach stalowych osłonowych średnicy 220mm długości jak w projekcie.

Budowa sieci wodociągowej w m. Balcerów

Budowa sieci wodociągowej w m. Balcerów obejmuje budowę sieci wodociągowej z rur PVC 160x6,2 SDR26 PN10 łączna długość L=486,6mb, wg PN –EN-1452-1_1-5:2000 , ZAT/97-01-001 rury i kształtki z PVC-U typ SDR 26 ciśnienie nominalne 10 atm.. hydranty p.poż. szt. 3, przeciski pod drogami wykonać w rurach stalowych osłonowych średnicy 323,9x8,0mm długości odpowiednio pod drogą gminna długości jak w projekcie.

Budowa sieci wodociągowej w m. Mokra Lewa – Etap I

Budowa sieci wodociągowej w m. Mokra Lewa – Etap I obejmuje budowę sieci wodociągowej z rur PVC 110x4,2 SDR26 PN10 łączna długość L=964,78mb, wg PN –EN-1452-1_1-5:2000 , ZAT/97-01-001 rury i kształtki z PVC-U typ SDR 26 ciśnienie nominalne 10 atm., hydranty p.poż. szt. 7 za ostatnim hydrantem zamontować zaślepkę typ X Dn100 mm przeciski pod drogami wykonać w rurach stalowych osłonowych średnicy 219,1x6,3mm długości jak w projekcie.

Budowa sieci wodociągowej w m. Mokra Lewa – Etap II

Budowa sieci wodociągowej w m. Mokra Lewa – Etap II obejmuje budowę sieci wodociągowej z rur PVC 110x4,2 SDR26 PN10 L=1911,14mb, PVC 160x6,2mm SDR 26 PN10 L= 212,17mb wg PN –EN-1452-1_1-5:2000 , ZAT/97-01-001 rury i kształtki z PVC-U typ SDR 26 ciśnienie nominalne 10 atm., hydranty p.poż. szt. 15 za ostatnim hydrantem HP9 zamontować zaślepkę typ X Dn100 mm, przeciski pod drogami wykonać w rurach stalowych osłonowych średnicy 219,1x6,3mm i 273,0x7,1mm długości jak w projekcie.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków  - szt. 55

w tym:

przydomowe oczyszczalnie ścieków dla osadnika gnilnego o pojemności 2000dm3  - 50 szt., przydomowe oczyszczalnie ścieków dla osadnika gnilnego o pojemności 3000dm3 - 5 szt.,

Szczegółowy opis zakresu ww. robót stanowiących przedmiot zamówienia zawierają załączniki do niniejszej SIWZ

Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany ująć w cenie ofertowej.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac związanych z realizacją     przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, oraz z zachowaniem należytej staranności.

Prace związane z realizacją zamówienia powinny być wykonane przy użyciu sprzętu będącego w dyspozycji Wykonawcy oraz wyrobów budowlanych dostarczonych przez Wykonawcę. Jakość wyrobów budowlanych, które będą wykorzystane do realizacji zamówienia może być weryfikowana przez zamawiającego przed ich wbudowaniem.

Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą posiadać wszelkie niezbędne atesty i aprobaty i odpowiadać wymaganiom określonym w Ustawie z dnia 16.04.2004 r.  o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881).

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku na terenie wykonywania robót. Wywóz odpadów związanych z realizacją zamówienia należy do obowiązków Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia placu budowy w sposób wymagany przepisami BHP. Wykonawca zgodnie z postanowieniami art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 ze zm.) zwanej dalej “Kodeks Cywilny” będzie zobowiązany udzielić Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne wykonanych robót na okres min 36 miesięcy, której bieg rozpoczyna się od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru wykonania robót.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych obejmujących zastosowanie urządzeń lub materiałów innych niż wskazane w Dokumentacji projektowej;

[dot. w szczególności pozycji w których wskazano konkretne nazwy czy typy produktów].

Pod pojęciem równoważny rozumie się element odpowiadający pełnionej funkcji, rodzaju materiałów, bezpieczeństwu użytkowania oraz o minimalnych parametrach technicznych i użytkowych (w stosunku do wzoru) lub lepszych.

W przypadku chęci zastosowania produktu lub materiału równoważnego do jego akceptacji wymagana będzie akceptacja ze strony Zamawiającego, inspektora nadzoru oraz projektanta.

Tam gdzie Zamawiający wskazał nazwy własne dopuszcza się składanie ofert równoważnych jednakże zachowane muszą być normy, parametry i standardy, jakimi charakteryzują się wyspecyfikowane przez Zamawiającego przedmioty i urządzenia. Przedstawione parametry stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. Oferowane przez Wykonawców składających oferty równoważne muszą mieć parametry nie gorsze niż wskazane. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

 

Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany ująć w cenie ofertowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia w niniejszej SIWZ a stanem faktycznym, Wykonawca winien zgłosić ten fakt Zamawiającemu przed terminem składania ofert.

Oferty częściowe – Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamówienia uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Oferty wariantowe – Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający wyraża zgodę na udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Zaangażowanie podwykonawców nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za należyte wykonanie zamówienia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

Wykonawca zobowiązany jest do określenia w Ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

Termin realizacji zamówienia: Zamówienie należy zrealizować w terminie do: 22.05.2015r.

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ) można odebrać:

Osobiście w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 209, ul. Reymonta 23, 96-100 Skierniewice, Urząd Gminy Skierniewice lub za zaliczeniem pocztowym, a także na stronie internetowej: http://www.skierniewice.bip.net.pl/

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Inspektor w referacie RGK - Pan Robert Lewandowski –sprawy dot. procedury przetargowej.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Skierniewice pok. nr 211.

Termin składania ofert upływa w dniu 12.02.2015r., o godz. 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.02.2015r. o godz. 10.10 w siedzibie zamawiającego – sala narad.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a także brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

2.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – przy czym Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

Wykonawcy należycie wykonali w okresie  5  lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej 1 zamówienie odpowiadające swym rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. budowa /rozbudowa wodociągu lub budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o całkowitej wartości nie mniejszej niż  500 000,00  zł brutto każde (słownie: pięćset tysięcy złotych) – [jeżeli umowa została zawarta w walucie innej niż polski złoty przeliczenia należy dokonać zgodnie ze średnim kursem waluty NBP z dnia zawarcia danego kontraktu];

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia – przy czym Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej –  przy czym Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie;

3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

3.1  Ocena przedstawionych wyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków w postępowaniu i na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez Zamawiającego wymienionych w pkt. VI SIWZ.

3.2  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia.

4.     Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia tymi zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

5.     Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy prawo zamówień publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt VI.1.2.1 do 1.2.4.

Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wadium: 45 000,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena – 90% (max ilość pkt w kryterium cena – 90 pkt), Termin gwarancji – 10 % (max ilość pkt w kryterium termin gwarancji – 10 pkt).

Ogłoszenie zamieszczono na BZP:  Numer ogłoszenia: 12021-2015; data zamieszczenia: 28.01.2015

 

Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 3 „jakość życia ma obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

 

                                                                                                        Wójt Gminy

                                                                                                    Dominik Moskwa