Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób, w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych. Zgromadzenia organizowane na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób wymagają uprzedniego zawiadomienia organu gminy właściwego ze względu na miejsce zgromadzenia. Szczegółowo sprawy zgromadzeń publicznych reguluje Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485).

Podpisanie zawiadomienia o zgromadzeniu organizowanym na terenie gminy Skierniewice należy kierować na adres:

Urząd Gminy Skierniewice
ul. Reymonta 23
96-100 Skierniewice

Zawiadomienie można złożyć w sekretariacie Urzędy Gminy (pok. 211), a także za pomocą:

Faksu: 46 819 56 01
Poczty elektronicznej:
sekretariat@gminaskierniewice.pl