Skierniewice, dnia 21.03.2018r.

 

NASZ ZNAK: RGK ZP 271.1.2018

 

Dotyczy

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na zadanie pn.:

 

ROZBUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA

 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ NA DZIAŁCE NR EW. 1564 WE WSI MIEDNIEWICE, GM. SKIERNIEWICE

 

W nawiązaniu do ww. postępowania Zamawiający informuje,
iż na podstawie art. 38 ust 4 zmienia się treść SIWZ dla przedmiotowego postępowania. Zmianie ulega zapis w SIWZ:

1.        Wadium może być wniesione w:

1)         pieniądzu;

2)         poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3)         gwarancjach bankowych;

4)         gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)         poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku:

BANK ZACHODNI WBK S.A. 1 oddział w Skierniewicach

nr rachunku 44 1500 1689 1216 8000 9904 0000 z dopiskiem na przelewie:
Wadium w postępowaniu RGK ZP 271.5.2017 na zad. pn.:

ROZBUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA

 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ NA DZIAŁCE NR EW. 1564 WE WSI MIEDNIEWICE, GM. SKIERNIEWICE

Zmienia się na:

1.        Wadium może być wniesione w:

1)         pieniądzu;

2)         poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3)         gwarancjach bankowych;

4)         gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)         poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku:

BANK ZACHODNI WBK S.A. 1 oddział w Skierniewicach

nr rachunku 44 1500 1689 1216 8000 9904 0000 z dopiskiem na przelewie:
Wadium w postępowaniu RGK ZP 271.1.2018 na zad. pn.:

ROZBUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA

 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ NA DZIAŁCE NR EW. 1564 WE WSI MIEDNIEWICE, GM. SKIERNIEWICE

 

Wyżej wymieniona zmiana tj. zmiana sygnatury z RGK ZP 271.5.2017 na RGK ZP 271.1.2018 jest tożsama z dalszymi zapisami w SIWZ. Wadia które wpłynęły do Zamawiającego przed dokonaniem zmiany dla ww. postępowania opisane w sposób wskazany w SIWZ przed korektą zostaną uznane przez Zamawiającego jako wniesione prawidłowo.

Wójt Gminy

       Dominik Moskwa