Znak: RGK.6232.2.2016                                            Skierniewice, 8 lutego 2016 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy

 Wójt Gminy Skierniewice informuje, iż właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Skierniewice, posiadający zmagazynowane

(zdjęte już z dachu budynku) odpady zawierające azbest  (np. płyty eternitowe), mogą w terminie do dnia  31.05.2016 r. składać wnioski  o nieodpłatny odbiór tych odpadów w celu ich utylizacji.

 Odpady muszą pochodzić z pokryć dachowych lub elewacji budynków stanowiących własność Wnioskodawcy.

 Właściciele nieruchomości, którzy złożyli wniosek przed dniem 8 lutego 2016 r. proszeni są tylko o potwierdzenie zamiaru utylizacji azbestu - osobiście, telefonicznie lub drogą mailową.

Do prawidłowego wypełnienia wniosku niezbędne będą następujące informacje:

1. ilość zmagazynowanego azbestu do odebrania -  m2 lub kg lub ilość płyt;

2. tytuł prawny do nieruchomości - Nr Księgi wieczystej lub Akt Notarialny lub
Akt Własności Ziemi;

3. numer ewidencyjny działki, na której zmagazynowany jest azbest.

 Druk wniosku dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Skierniewice
pok. nr 112 lub do pobrania ze strony internetowej Gminy Skierniewice